17.8 C
Amsterdam
dinsdag 15 juni 2021
Home Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.fitnessmagazine24.nl.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Fitnessmagazine24 zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Fitnessmagazin24 niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Fitnessmagazine24 garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Fitnessmagazine24 wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Beperking van aansprakelijkheid

Fitnessmagazine24 is nimmer aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid van de door haar geboden informatie, zij het via de website of anderszins. Fitnessmagazine24 is bovendien nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van:

  • Storingen in het gebruik van de website;
  • Onderschepping, wijziging of oneigenlijk gebruik van informatie die van of naar de website is verzonden;
  • Defecten, virussen of andersoortige onvolkomenheden aan apparatuur en/of software die zijn ontstaan als gevolg van het gebruik van de website;
  • Verlies van gegevens als gevolg van gebruik van de website;
  • Aanspraken van derden met betrekking tot de informatie die verstrekt wordt via de website

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Fitnessmagazine24 links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Fitnessmagazine24 worden aanbevolen. Fitnessmagazine24 aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Fitnessmagazine24 niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.fitnessmagazine24.nl worden getoetst aan een aantal criteria.

Auteursrecht

Fitnessmagazine24 behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fitnessmagazine24 of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Fitnessmagazine24 behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

CONTACTGEGEVENS

Fitnessmagazine24
Basisweg 30
1043 AP Amsterdam
Telefoon: 062 – 377 366 5
E-mail: admin@fitnessmagazine24.nl